Skip to content

Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Jarosławiu

 

Celem umożliwienia oddawania należytej czci Zmarłym oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

§ 1

 1. Cmentarze komunalne w Jarosławiu przy ul. Cmentarnej, ul. Krakowskiej,  ul. Pruchnickiej i ul. Garbarze stanowią mienie Gminy Miejskiej Jarosław. 
 2. Siedziba Zarządu Cmentarzy Komunalnych znajduje się w Jarosławiu przy ul. Cmentarnej 1.
 3. Biuro Zarządu Cmentarzy Komunalnych czynne jest w dni robocze od godz. 7.00 – 15.00, a w soboty i dni świąteczne od godz. 8.00 do 14.00, a poza tymi godzinami jest pełniony dyżur telefoniczny pod numerem 781 446 176.
 4. Kierownik Zarządu Cmentarzy Komunalnych przyjmuje interesantów w sprawach porządkowych oraz skarg i wniosków w środy i czwartki w godzinach od 10.00 do 13.00 w biurze Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy ulicy Cmentarnej 1 lub pod numerem telefonu 016 621 55 63.
 5. Nadzór nad cmentarzami komunalnymi sprawowany jest przez Urząd Miejski w Jarosławiu, ul. Rynek 1.
 6. Wszelkie skargi, wnioski dotyczące zrządzania Cmentarzami Komunalnymi w Jarosławiu należy składać pisemnie lub ustnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jarosławiu - Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Rynek 1 (tel. 16 624 87 25).

 § 2

 1. Cmentarz czynny jest w okresie od 15 czerwca do 30 września w godz. 6.30 - 21.00, a w okresie od 1 października do 14 czerwca w godz. 7.00 – 19.00 (nie dotyczy 31 października, 1 i 2 listopada).
 2. Pogrzeby odbywają się w godzinach od 8.00 do 17.00 w miesiącach od kwietnia do sierpnia i w godzinach od 8.00 do 14.00 w pozostałych miesiącach.
 3. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz do przestrzegania porządku i czystości.
 4. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci do lat 12 dozwolone jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 5. Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza zwierząt i wjeżdżania rowerami i innym pojazdami bez zezwolenia Kierownika Zarządu Cmentarzy Komunalnych.
 6. Zabronione jest przebywanie na terenie cmentarza osobom w stanie nietrzeźwym.
 7. Niedozwolone jest samowolne usuwanie i przestawianie urządzeń cmentarza, sadzenie drzew i krzewów.
 8. Zabronione jest zbieranie nasion owoców oraz sadzonek drzew, krzewów i kwiatów.

 § 3

 1. Obowiązek pielęgnacji grobów należy do osób „ które były uprawnione do pochowania zmarłych (art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późniejszymi zmianami t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.).
 2. Obowiązek utrzymania porządku miejsc zakupionych, a nie zagospodarowanych należy do osób, które te miejsca wykupiły
 3. Zobowiązuje się osoby porządkujące miejsca pochówków do usuwania śmieci do przeznaczonych do tego celu pojemników na odpady.

 § 4

 1. Dokonywanie pochowków oraz usytuowanie grabów ziemnych, nagrobków, grobowców na terenie cmentarzy komunalnych powinno być dokonywane zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza przy zachowaniu obowiązujących wymiarów.
 2. Kierownik Zarządu Cmentarzy Komunalnych zatwierdza projekty ukształtowania grobów i ustawienia nagrobków, grobowców, pomników, tablic i innych oznak uczczenia zmarłych oraz ewentualnych innych urządzeń, np. ławek.
 3. Wykonawcy robót kamieniarsko-budowlanych mogą sprowadzać potrzebne materiały budowlane i sprzęt na teren cmentarzy w dni powszednie, z wyjątkiem sobót, w godz. od 8.00 do 14.00 oraz wykonywać wszelkie prace na terenie cmentarzy komunalnych po uprzednim wniesieniu stosownych opłat oraz uzgodnieniu zakresu robót z Kierownikiem Zarządu Cmentarzy Komunalnych.
 4. Wykonawcy robót ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przy wykonawstwie zleconych prac osobom trzecim.

 § 5

 1. Zarząd Cmentarzy Komunalnych nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania
 2. O wszelkich kradzieżach, niszczeniu nagrobków, pomników, urządzeń cmentarnych należy powiadomić Zakład Pogrzebowy sprawujący zarząd cmentarzem oraz organy ścigania.

 § 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 23 poz. 295 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

 § 7

 Za nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu przewidziana jest odpowiedzialność wynikająca z kodeksu wykroczeń.

 § 8

 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Cmentarzy Komunalnych w Jarosławiu oraz na stronach www.jaroslaw.pl i www.pgkim.jaroslaw.pl

 

 

ZATWIERDZIŁ:
Burmistrz Miasta Jarosławia

mgr Andrzej Wyczawski